Skip to main content

Find women's shelters and important facilities in your area.

Free places
for women with children
and without children
Free places
for women
without children
No free
places

If all the women's shelters are occupied, please contact the Violence against Women helpline on 0800 0116 016 or the women's shelters and advice centers directly.

 

یک استقبال گرم!

ما در اینجا برای شما هستیم- شما می توانید بر روی ما حساب کنید.

 

در این صفحه ما می خواهیم به شما اطلاع رسانی سریع و ساده در مورد مکان های موجود در پناهگاه های زنان در راینلند فالز

فراهم سازیم.

  علاوه بر این شما اطلاعات در مورد مراکز مشاوره موجود در نزدیکی برای زنان , و ارايه بیشتر حمایت ها در راینلند فالز

دریافت خواهید کرد.

-ما میشنویم

 • ما حفاظت و اسکان برای شما و فرزندانتان تقدیم می نمایم.
 • ما به شما احترام می گذاریم و می فهمیم.
 • ما در مورد قانون حمایت بر علیه خشونت اطلاع رسانی می کنیم.
 • ما شما را در راه خروج از خشونت همکاری می کنیم.

 

این است که چگونه شما می توانید کمک حاصل نماید.

 • شما میتوانید موش کامپیوتر را مستقیما بر روی نقشه راینلند فالز حرکت بدهید.
 • نمادهای رنگه روی نقشه نشان دهنده پناهگاه های زنان است.
 • سبز نشان دهنده فضای موجود برای زنان با یا بدون کودکان است.
 • زرد نشان می دهد که فضا برای زنان بدون فرزند موجود است.
 • قرمز یعنی اینکه پناهگاه زنان کاملا اشغال شده.

 

به عنوان یک جایگزین می توان وارد یک مکان یا یک کد پستی شد و برای فعال کردن یک جستجو در محوطه پیدا کردن پناهگاه زنان و مراکز مشورتی برای زنان را پیدا کرد.

توجه:‌ تصمیم گیری و تخصیص فضای موجود را محترم پناهگاه زنان مربوطه اتخاذ می نماید.

 

Women’s Shelters Rhineland-Palatinate - Links

Interesting links

Women’s information network against violence - Tips

نکات بناهگاهای زنان در راینلندبلا

اشاره: برایامنیت–پاک کردن آثار در شبکه
اگر کسیکه شما را تهدیدمیکند به ایمیل-حساب شما دسترسیدارد، آنگاه آن فرد میتواند تمام ایمیلارسالییادریافتیشما را
بخواند. بایدتمایلداشته باشیدکه حساب خود را در برابر هر گونه دسترسیناخواسته شما بایدبه استفاده از رمز عبور است که آسان
به حدس زدن امناست، شرط ترکیبیاز حروف و ارقام. هر گونه ایمیلدریافتیتهدیدویاآزار و اذیتشما بایدچاپ شود به
طوریکه شما شواهد در صورت نیازدارید.
شما میتوانیدآثار خود را در شبکه پاک کنید:
تاریخچه/کش :
مرورگراینترنتشما اطلاعات، داده ها و گرافیکوب سایتهایبازدیدشده توسط شما را به تازگیذخیرهمیکند. برایجلوگیری
از افراد دیگریکه آنها را ردیابیمیکنند بایدداده هایذخیرهشده از طریقتنظیماتمرورگر شما را حذفکنید .
موزیلافایرفاکس :
رویمنوی"تنظیمات" کلیککنیدو "حفاظت و امنیتداده ها" را انتخاب کنید. بهترینراه خالیکردن "تاریخچه" و همچنین
محتویاتوب است. متناوبا شما به سادگیمیتواند "مدوس خصوصی" استفاده کنید .


Microsoft Edge/Google Chrome:


رویمنوی"تنظیمات" کلیککنیدو "حفاظت از داده ها، جستجو و خدمات" را انتخاب کنید. در زمینه"حذف داده هایمرورگر"
گزینههایمورد نظر را انتخاب کنید. متناوبا شما به سادگیمیتواند "مدوس خصوصی" استفاده کنید.
بناهگاه زنان راینلاند بلاتینیت (دربارهما)
پناهگاه هایزنان راینلند-پلاتینکمک ارائه میدهند

Women’s Shelters Rhineland-Palatinate - About us

Women’s Shelters Rhineland-Palatinate offer help

راه هاییبرایخارج شدن از خشونت و چشم انداز آیندهایبدون خشونت وجود دارد.
در حال حاضر۱۷پناهگاه زنان در راینلند-پلاتینوجود دارد که به زنان۱۸سالهیابالاتر و فرزندانشان آسیبدیدهاز پناهگاه
خشونت و حمایتو همچنیناطلاعات و مشاوره ارائه میدهند. پناهگاه هایزنان ناشناس بودن، امنیتو حفاظت را ارائه میدهند
و به سمت اصل حمایتبرایرسیدنبه استقلال بشود (برایشرح آنچه توسط خانه هایفردیارائه میشود رویلینکهای
مربوطه بر روینقشه کلیککنید)
« کنفرانس پناهگاه هایزناندر راینلند-پلاتینات»اتحادیهایاز تمام پناهگاه هایزنان راینلند-پلاتیناست و در سال۱۹۹۵در
سطح کارکنان کار تأسیسشد. از آن زمان ما با موفقیتدر سطح دولت درگیربه عنوان در سطح فدرال با هدف کاهش خشونت در
روابط اجتماعینزدیکو بهبودسیستمکمک.
ایندیدگاهکه«کسیکه ضرب و شتم میکند بایدبرود»، امکان صدور محدودیتعلیهمرتکب، نقطه عطفیدر برخورد با خشونت
علیهزنان است. کار پناهگاه هایزنان در نتیجهاهمیتخود را از دست نداد!
از آنجا که ساکنان پناهگاه هایزنان به طور موقت مراکز زنده خود را به پناهگاه زنان منتقل کردند، بسیاریاز تحولات واقعی
بسیارمستقیمبر کار پناهگاه هایزنان تأثیرمیگذارد. اول از همه تغییراتقانونیدر زمینهقوانینمربوط به دوران

کودکیو


حضانت، حق پناهندگی،قوانینمزایایبیکاریو حمایتاجتماعیو همچنینسیاستهایبهداشتی.
به عنوان کنفرانس پناهگاه هایزنان ما از نزدیکاینموضوعات را زیرنظر داریمو فعالانه درگیربحث ها میشود.
« کنفرانس پناهگاه هایزنان در راینلند-پلاتین»خود را به عنوان شریکقابل اعتماد و صالح همکاریدر سطح دولتیتثبیتکرده
و به عنوان نمایندهایقویبرایحقوق و منافع زنانیکه قربانیخشونت مردان در روابط نزدیکاجتماعیهستند، عمل میکند.
گروه کودکانویژه: یک بناهگاه زنان نیز بناهگاه کودکان است
گروه ویژهکودکان در۴مه۲۰۰۶تأسیسشد. سالیچهار بار با هم ملاقات میکند. شرکت کنندگان گروه ویژهکارکنان دائمی
پناهگاه هایزنان در راینلند-پلاتین،با تمرکز کار بر رویدختران و پسران و گاهیاوقات نیزبا مادران هستند. همه کارگران
مشترکیکآموزش حرفه اییامدرکدانشگاهیرا پوسه میکنند.
برایبهبود خالص کار پناهگاه هایزنان در راینلند-پلاتیندر مورد کودکان و نوجوانان و به نمایندگیاز آنها به طور عمومیاین
گروه ویژهآغاز شد .
اهدافکار ایناست:
خالص کار کارگران مشترک مربوط به کودکان در پناهگاه هایزنان در راینلندبلاتینات –

 • تبادل منظم مطالب در هنگام کار با کودکان و مادران
 • توسعه بیشترمحتویاتاثر
 • بهبود استانداردهایکار در پناهگاه هایزنان در راینلند-پلاتینات
 • شناخت تأثیر خشونت در روابط نزدیک اجتماعیبر کودکان و نوجوانان و تعامل کافیبا کودکان و نوجوانان مبتلا در تمام سطوح
 • اجتماعیو سیاسی